دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش

Best image references website

دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش. به صدر مصطبه بنشین و ساغر می نوش. هوای مسکن مألوف و عهد یار قدیم ز رهروان سفر کرده عذر خواهت بس گر از این منزل ویران به سوی خانه روم دگر آنجا که روم عاقل و فرزانه روم.

بارگاه حافظ فال حافظ دلا رفیق سفربخت نیکخواهت بس Tomb Of Hafez Shirazi Samsung Galaxy Phone Galaxy Phone Samsung Galaxy
بارگاه حافظ فال حافظ دلا رفیق سفربخت نیکخواهت بس Tomb Of Hafez Shirazi Samsung Galaxy Phone Galaxy Phone Samsung Galaxy from www.pinterest.com

که سیر معنوی و کنج خانقاهت بس وگر کمین بگشاید غمی ز گوشه دل. دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش. دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش.

به صدر مصطبه بنشین و ساغر مینوش.

وگر کمین بگشاید غمی ز گوشه دل. دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش که سیر معنوی و کنج خانقاهت بس وگر کمین بگشاید عمی ز گوشه دل حریم درگه پیر مغان پناهت بس به صدر مصطبه بنشین و ساغری می نوش که اینقدر ز جهان کسب مال و جاهت بس زیادتی مطلب کار بر خود آسان کن. دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش. زین سفر گر به سلامت به وطن.